INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

SZANSA NA START

     

                                

Projekt „Szansa na start” realizowany jest na terenie woj. lubelskiego w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem  projektu jest wsparcie umożliwiające założenie i prowadzenie działalności gospodarczej 50 mieszkańcom woj. lubelskiego (28 kobiet, 22 mężczyzn).

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
1. WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZO :
    -  Opracowani Indywidualnego Planu Działania,
    -  Szkolenie „ABC przedsiębiorczości” obejmujące podstawy przedsiębiorczości, kompetencje kluczowe, prowadzenie
       działalności gospodarczej, procedura rejestracji, formy opodatkowania, ewidencja działalności,
    -  Doradztwo w zakresie biznesplanów.
2. WSPARCIE FINANSOWE w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  w wys. do 40.000,00 zł (śr.
    38.000,00 zł)
3. WSPARCIE POMOSTOWE postaci:
   - pomocy finansowej w wysokości 800,00zł/mc, mającej ułatwić utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie
     prowadzenia działalności gospodarczej (6mcy), z możliwością uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego,
    - doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Dla uczestników projektu przewidziane jest również dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych, wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu.
                                                                                                                                                                                                         
W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy
woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w wieku powyżej 50 roku życia, bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zatrudnione, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe w następujących powiatach:
- lubartowski,
- świdnicki,
- janowski,
- kraśnicki,
- opolski,
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu. .

                                                                                                                                                                                                          
 Wybór uczestników nastąpi w drodze weryfikacji:                                                                                                               
1. Etap I
    -
Złożenie przez kandydatów dokumentów zgłoszeniowych
2. Etap II
     - Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
3. Etap III
   - Ocena merytoryczna złożonych dokumentów,
4. Etap IIV
    - Analiza potrzeb i oczekiwań
5. Etap IV
    - Ostateczna weryfikacja
  
Wzory formularzy dostępne są w Biurze Projektu i poniżej.

OGŁOSZENIA


17.04.2015
Wzór dokumentów dotyczących przedłużonego wsparcia pomostowego.

04.03.2015
Informujemy, że będą odbywać się wizyty kontrole Beneficjentów (po uprzednim poinformowaniu) celem monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

20.02.2015
Przypomina się Beneficjentom, którzy są płatnikiem podatku VAT, iż zobowiązani są do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

05.01.2015
Wzór dokumentów dotyczących rozliczenia przedłużonego wsparcia pomostowego.

29.12.2014
Wnioski zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą do udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego

25.11.2014
Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

18.11.2014
Wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
Termin oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyznaczony jest na okres 18.11.2014-25.11.2014

15.10.2014
Termin oceny formalnej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyznaczony został na okres 15-24.10.2014


26.09.2014
Termin składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: 06.10.2014-15.10.2014

18.09.2014
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

20.08.2014 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (dotyczy doradztwa specjalistycznego w ramach podstawowego wsparcia pomostowego)

21.08.2014 - Beneficjenci pomocy, którzy nabyli w ramach wsparcia finansowego środki zbywalne/zużywalne zobowiązani są do zachowania oryginalnych opakowań przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej !!!!

17.06.2014
Wytyczne dotyczące zasad rozliczania wsparcia finansowego oraz pomostowego

13.06.014
Informacja dotycząca dokumentów i procedury podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

10.06.201
Lista osób, którym zostało udzielone wsparcie finansowe i pomostowe na rozwój przedsiębiorczości.

26.05.2014
Zmiany w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

05.05.2014
Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

16.04.2014
Wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

15.04.2014
Termin oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 16.04.2014 – 30.04.2014

14.04.2014
Wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

14.04.2014
Termin oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 15.04.2014 – 29.04.2014

10.04.2014
Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Regulamin Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

08.04.2014
Termin oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – 09.04.201 – 11.04.2014

24.03.2014
Termin składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – 01.04.2014 – 08.04.2014

24.03.2014
Termin składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przewidziany jest w okresie 01.04.2014 r. – 08.04.2014 r.

25.02.2014
1. Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały skierowane na Analizę potrzeb i oczekiwań oraz Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej (nie uzyskały minimum 50 pkt.)

2. Lista Kandydatów/ek, którzy pozytywnie przeszli IV etap rekrutacji „Analiza potrzeb i oczekiwań” .


18.02.2014
Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej oraz Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne zostały skierowane do korekty – w załączniku lista

 

Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną
i zostały skierowane do oceny merytorycznej:

 

Lp.

Nr referencyjny
Formularza rekrutacyjnego

1

42/6.2/2014/SNS

2

47/6.2/2014/SNS

3

49/6.2/2014/SNS

4

50/6.2/2014/SNS

5

51/6.2/2014/SNS

6

52/6.2/2014/SNS

7

53/6.2/2014/SNS

8

54/6.2/2014/SNS

9

56/6.2/2014/SNS

10

57/6.2/2014/SNS

 

Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne zostały skierowane do korekty:
 

Lp.

Nr referencyjny
Formularza rekrutacyjnego

1

40/6.2/2014/SNS

2

41/6.2/2014/SNS

3

43/6.2/2014/SNS

4

44/6.2/2014/SNS

5

45/6.2/2014/SNS

6

46/6.2/2014/SNS

7

48/6.2/2014/SNS

8

55/6.2/2014/SNS

18.02.2014
Termin oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w dn. 03.02.014 r. 11.02.2014 r. przewidziany jest w okresie od 19.02.2014 r. do 28.02.2014 r.

12.02.2014
Termin oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w dn. 03.02.014 r. 11.02.2014 r. przewidziany jest w okresie od 13.02.2014 r. do 17.02.2014 r.

07.02.2014
- Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej oraz Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne zostały skierowane do korekty – w załączniku lista
 

Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną
i zostały skierowane do oceny merytorycznej:

 

Lp.

Nr referencyjny
Formularza rekrutacyjnego

1

25/6.2/2014/SNS

2

27/6.2/2014/SNS

3

28/6.2/2014/SNS

4

29/6.2/2014/SNS

5

30/6.2/2014/SNS

6

31/6.2/2014/SNS

7

32/6.2/2014/SNS

8

33/6.2/2014/SNS

9

34/6.2/2014/SNS

10

35/6.2/2014/SNS

11

36/6.2/2014/SNS

12

37/6.2/2014/SNS

13

38/6.2/2014/SNS


 

Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne zostały skierowane do korekty:

Lp.

Nr referencyjny
Formularza rekrutacyjnego

1

26/6.2/2014/SNS

2

39/6.2/2014/SNS

 


- Termin oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w dn. 17.01.2014 r. – 31.01.2014 r. przewidziany jest w okresie od 10.02.2014 r. do 20.02.2014 r.

03/02/2014
Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały skierowane do IV etapu rekrutacji Analiza potrzeb i oczekiwań:

 

Lp.

Nr referencyjny
Fomularza rekrutacyjnego

1

01/6.2/2014/SNS

2

02/6.2/2014/SNS

3

03/6.2/2014/SNS

4

04/6.2/2014/SNS

5

05/6.2/2014/SNS

6

07/6.2/2014/SNS

7

08/6.2/2014/SNS

8

09/6.2/2014/SNS

9

10/6.2/2014/SNS

10

11/6.2/2014/SNS

11

12/6.2/2014/SNS

12

13/6.2/2014/SNS

13

15/6.2/2014/SNS

14

16/6.2/2014/SNS

15

17/6.2/2014/SNS

16

18/6.2/2014/SNS

17

19/6.2/2014/SNS

18

20/6.2/2014/SNS

19

21/6.2/2014/SNS

20

22/6.2/2014/SNS

21

23/6.2/2014/SNS

22

24/6.2/2014/SNS

 
Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne zostały ocenione negatywnie podczas oceny merytorycznej i nie zostały skierowane do IV etapu rekrutacji Analiza
potrzeb i oczekiwań:
 
 

Lp.

Nr referencyjny
Formularza rekrutacyjnego

1

06/6.2/2014/SNS

2

14/6.2/2014/SNS

03/02/2014
Komisja Rekrutacyjna informuje, że ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły w naborze 01/2014/SNS/D zostanie przeprowadzona w dn. 04.02.2014 – 06.02.2014 r.

25/01/2014
Termin oceny merytorycznej 24-31/01/2014

22/01/2014
Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej: 
                                                                                                                                                         

 Lp.

Nr referencyjny
 Formularza rekrutacyjnego

1.             

01/6.2/2014/SNS

2.             

05/6.2/2014/SNS

3.             

06/6.2/2014/SNS

4.             

07/6.2/2014/SNS

5.             

08/6.2/2014/SNS

6.             

09/6.2/2014/SNS

7.             

10/6.2/2014/SNS

8.             

11/6.2/2014/SNS

9.             

12/6.2/2014/SNS

10.           

13/6.2/2014/SNS

11.           

14/6.2/2014/SNS

12.           

15/6.2/2014/SNS

13.           

17/6.2/2014/SNS

14.           

18/6.2/2014/SNS

15.           

19/6.2/2014/SNS

16.           

20/6.2/2014/SNS

17.           

21/6.2/2014/SNS

18.           

22/6.2/2014/SNS

19.           

23/6.2/2014/SNS

20.           

24/6.2/2014/SNS


Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne zostały skierowane do korekty:

 

Lp.

Nr referencyjny Formularza rekrutacyjnego

1.           

02/6.2/2014/SNS

2.           

03/6.2/2014/SNS

3.           

04/6.2/2014/SNS

4.           

16.6.2/2014/SNS

17/01/2014
Komisja Rekrutacyjna informuje, że na dzień 17/01/2014 wpłynęły 24 Formularze rekrutacyjne. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych zostanie przeprowadzona w dn. 17.01.2014 – 22.01.2014 r.


Nabór 01/2014/SNS do projektu od 02 stycznia 2014 r.

Uwaga:
NABÓR 01/2014/SNS  trwa do 11.02.2014 r.


            

Pobierz formularze:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szansa na start” 
    - Aneks_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa 

2. Formularz rekrutacyjny  

    - Zał. nr 1 do FR,   
    - Zał. nr 2 do FR,  
    - Zał. nr 3 do FR,  
    -
Zał. nr 5 do FR,   
    -
Zał. nr 7 do FR,   
    -
Zał. nr 8 do FR.  
3. Karta oceny formularz rekrutacyjnego   
4. Deklaracja uczestnictwa  
5. Oświadczenie uczestnika projektu


1. Regulamin udzielania wsparcia finansowego
2.   Zał. 1_do_RWF_WWF 
3.   Zał. 2_do_WWF 
4.   Zał. 3_do_WWF 
5.   Zał. 4_do_WWF 
6.   Zał. 5_do_WWF 
7.   Zał. 6_do_WWF 
8.   Zał. 7_do_WWF 
9.   Zał. 2_do_RWF_KOFWWF 
10. Zał. 3_do_RWF_KOMWWF 
11. Zał. 4_do_RWF_UWF 
12. Zał. 5_do_RWF_WWP 
13. Zał. 4_do_WWP 
14. Zał. 6_do_WWP 
15.Zał.  7_do_WWP 
16. Zał. 8_do_WWP 
17. Zał. 6_do_RWF_KOFWWP 
18. Zał. 7_do_RWF_KOMWWP 
19. Zał. 8_do_RWF_UWP 
20. Zał. 9_do_RWF_WWPP 
21. Zał..3_do_WWPP 
22. Zał. 4_do_WWPP 
23. Zał. 5_do_WWPP 
24. Zał. 10_do_RWF_KOFWWPP 
25. Zał. 11_do_RWF_KOMWWPP 
26. Zał. 12_do_RWF_UWPP 

2. Przedłużone wsparcie pomostowe


Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu:
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
ul. Nałęczowska 30,
20-701 Lublin
tel: (081) 444-99-40, 444-99-42
www.irzl.pl, e-mail: sns@irzl.pl
                                                                                                                                                      
 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2013