INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

Języki i komputery przepustką do kariery!

     

 


Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich wraz z „Pretender” Adrian Wronka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ Języki i komputery przepustką do kariery!” w ramach Działania „10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 779 480,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE : 701 532,00 PLN

Celem projektu jest zmniejszenie w okresie 01.01.2017- 31.12.2017 luki kompetencyjnej w zakresie ICT i języka angielskiego u 192 osób o niskich kwalifikacjach (w tym 96 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 116 osób z obszarów wiejskich) w wieku 18 lat i więcej (115 Kobiet ,77 Mężczyzn) - posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie powiatów woj. dolnośląskiego : lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, jaworskiego oraz jeleniogórskiego ziemskiego poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego oraz ICT zakończonych odpowiednio egzaminami TELC i ECCC.

W ramach projektu każdemu z uczestników projektu zostanie zapewniony udział łącznie w szkoleniu komputerowym ( 100 h/ grupę) zakończonym egzaminem ECCC (lub równoważny zgodnie z ramami kwalifikacyjnymi DIGCOMP) i w szkoleniu/kursie z języka angielskiego ( 120 h/ grupę) zakończony egzaminem TELC.

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          
 
OGŁOSZENIA

 

13.10.2017 r.
Harmonogramy szkoleń:
 
COMP7 Mirsk
 

28.09.2017 R.
AKTUALIZACJA - Zapytanie ofertowe 2/RPDS/JIK/EGZ/2017 – V2 Z DNIA 28.09.2017
W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Języki i komputery przepustką do kariery!” nr RPDS.10.03.00-02-0144/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej do B2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego i języka niemieckiego dla 192 uczestników projektu.
Termin składania ofert upływa w dniu 5 października 2017 r. o godzinie 23:59
Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: mnowak@pretender.pl
Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy 
Oświadczenie o braku powiązań 
Jakość - wykaz referencji 
Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Zapraszamy do składania ofert.


18.09.2017 r.
Harmonogramy szkoleń:
 
COMP1 Lubomierz
EN_6_P_A1 Mirsk


25.08.2017 r.
Harmonogramy szkoleń:
 
COMP2 Mirsk
COMP3 Mirsk
COMP8 Mirsk
D1_P_A2 Leśna
D2_P_A2 Leśna
D4_P_A1 Leśna
EN5_P_A2 Gryfów
GR10 Złotoryja

21.08.2017 r.
Harmonogramy szkoleń: 

COMP 4 Świeradów
COMP 5 Mirsk
COMP 6 Mirsk
D3_P_A2 Gryfów Śl.
D5_P_A1 Mirsk
EN1_P_A1 Mirsk
EN2_P_A2 Mirsk
EN3_P_A2 Mirsk
EN4_P_A2 Mirsk
GR8 Jelenia Góra
GR9 Jelenia Góra

21.08.2017 r.
Wyniki postępowania O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
do Zapytania ofertowego nr 1/RDPS/JiK/SZ/2017-V2 z dnia 27.07.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń ICT przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC (obejmujące swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji (ECCC lub równoważny zg z ramami kwalifikacji DigComp), realizowanych w ramach projektu pt.: „Języki i komputery przepustką do kariery!” nr RPDS.10.03.00-02-0144/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa dolnośląskiego.
Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył: Humaneo, z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz.
Oferta została złożona w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca złożył ofertę we wskazanym terminie, w której oświadczył, iż spełnia warunki przedmiotu zamówienia

21.08.2017 r.
Informujemy, że został zaktualizowany regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty do pobrania:
- Regulamin rekrutacji
- Formularz zgłoszeniowy

- Umowa szkoleniowa27.07.2017 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dn. 25.07.2017 r.- v.2.0

Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usług, tj. przeprowadzenie szkoleń ICT dla 192 osób, przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC. Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji (ECCC lub równoważny zg z ramami kwalifikacji DigComp). Program szkolenia dostosowany do obszarów kompetencji DigComp i certyfikacji ECCC, obejmujący wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, tj. (każdy na poziomie A):
DC M1 Informacja, DC M2 Komunikacja, DC M3 Tworzenie treści, DC M4 Bezpieczeństwo, DC M5 Rozwiązywanie problemów.
Szczegóły poniżej:

Zapytanie ofertowe z załącznikami
Załącznik nr 1
Załączniki nr 2, 3, 4


25.07.2017 r
.
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usług, tj. przeprowadzenie szkoleń ICT dla 192 osób przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC/ innego ogólnie uznawanego o tożsamym znaczeniu (np. ECDL, potwierdzającego kwalifikacje z zakresu dopasowanego do potrzeb Uczestników Projektu). Nniniejsze zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji. Program szkolenia dostosowany do obszarów kompetencji DigComp i certyfikacji ECCC, obejmujący wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, tj. (każdy na poziomie A):
DC M1 Informacja, DC M2 Komunikacja, DC M3 Tworzenie treści, DC M4 Bezpieczeństwo, DC M5 Rozwiązywanie problemów.
Szczegóły poniżej:

Zapytanie ofertowe z załącznikami
Załącznik nr 1
Załączniki nr 2, 3, 4

Zapraszamy do składania ofert!
 

27.06.2017 r.
Informujemy, że został zaktualizowany regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie. Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
1. Formularz zgłoszeniowy
2 .Umowa szkoleniowaDodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,

Szkoła Języków Obcych „Germanos” mgr Elżbieta Drozdowicz
ul. Malinowskiego 27 59-600 Lwówek Śląski
tel.: 530 435 426, e-mail:
efs_jik@irzl.pl.
 

23.01.2017 r.
OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji    

1. Formularz zgłoszeniowy  
2. Zał. Nr 1 
 
3. Zał. Nr 2  

4. Zał. Nr 3  

5. Zał. Nr 4  

6. Zał. Nr 5  

 

Zapraszamy do składania ofert!
 


                                                                                                                                                                                                     
 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2017