INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

INICJATYWA W RĘKACH KOBIET

     

                                                                                                                        
Projekt „Inicjatywa w rękach kobiet” realizowany jest na terenie gminy Ryki, w ramach Działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wsparcie inicjatyw lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
-zajęcia z tradycyjnej, ryckiej sztuki kulinarnej oraz nowoczesnej dystrybucji – catering,
-seminarium nt. „Model tworzenia wioski tematycznej”,
-doradztwo.

W trakcie projektu BO otrzymają wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi na czas realizacji zajęć w projekcie.

Grupę docelową stanowią osoby niepracujące zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w gminie Ryki województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Rososz.

Proces rekrutacji uczestników na szkolenie obejmuje:

1.  zgłoszenie  zamiaru  uczestnictwa  w  szkoleniu  poprzez  wypełnienie  i  złożenie  Karty  Zgłoszeniowej  oraz   oświadczenia o kwalifikowalności przez kandydata/tkę.

Wymagane dokumenty:
                                                                                                                                                                
   
  
– Wypełniona Karta Zgłoszeniowa,
– Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu,
– Dowód osobisty (na rozmowie rekrutacyjnej),

Wzory formularzy dostępne są w Biurze Projektu i poniżej.
Ww. dokumenty należy dostarczyć:
– osobiście lub drogą pocztową na adres:
   Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
   Biuro Projektu
„Inicjatywa w rękach kobiet”

   ul. Nałęczowska 30 ,
   20-701 Lublin
   Galeria Parada, II p., p.204
   Tel: (081) 444-99-42, 444-99-40
   poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00
– faxem pod nr (081) 444 99 42
– za pośrednictwem Internetu po uprzednim zeskanowaniu dokumentów na adres e-mail:
   biuro@irzl.pl

Przed wypełnieniem aplikacji należy zapoznać się z warunkami udziału w projekcie. Oryginał dokumentu przesłanego pocztą internetową lub faxem należy dostarczyć najpóźniej na rozmowę rekrutacyjną.
Wypełnienie i złożenie Karty Zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

UWAGA!!! Tylko osoby, które złożą komplet wymienionych dokumentów zakwalifikowane zostaną do kolejnego etapu rekrutacji.

2. rozmowa rekrutacyjna obejmująca weryfikację danych odbywa się w terminie ustalonym z kandydatem, po złożeniu kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów. Kandydaci podczas rozmowy powinni okazać dowód osobisty.  

3.  podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu;  

przy kwalifikacji pod uwagę brane są następujące kryteria:
–  kompletność i terminowość zgłoszenia,
–  miejsce zamieszkania w gminie Ryki,
–  spełnianie kryteriów formalnych PDz. 7.3. PO KL,
–  spełnienie założeń projektu. 

W przypadku zainteresowania szkoleniami, przekraczającymi ilość dostępnych miejsc, Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową, której kolejność ustalona zostanie w oparciu o następujące preferencje:

– osoby, które nie korzystały ze wsparcia z EFS,
– osoby, które nie korzystały z innych form bezpłatnego kształcenia,
– kolejność zgłoszeń.  

W przypadku rezygnacji bądź przerwania szkolenia przez uczestnika, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej spełniająca te same kryteria, a w przypadku braku takich osób – pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4.  informacja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz o terminie rozpoczęcia szkolenia;
osoba zakwalifikowana otrzyma ją telefonicznie bądź pocztą internetową.

 Formularze do pobrania w Biurze Projektu lub poniżej:

Pobierz formularze:
1.  Karta Zgłoszeniowa   
2.  Oświadczenie o kwalifikowalności    
                                                                                                                             

 

  

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2011