INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

AKCJA AKTYWIZACJA !

     

 


 

Projekt „Akcja Aktywizacja!” realizowany jest na terenie woj. lubelskiego o w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek Pracy, Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób bezrobotnych w wieku 30+

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 91 osób bezrobotnych (55 kobiet, 36 mężczyzn) w tym:
-osoby długotrwale bezrobotne
-osoby odchodzące z rolnictwa
-osoby niepełnosprawne
-kobiety
-osoby o niskich kwalifikacjach
-osoby w wieku 50+
z terenów powiatów: chełmski (grodzki i ziemski), hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, bialski (grodzki i ziemski), zamojski (grodzki i ziemski), lubelski (grodzki i ziemski)

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1/ Indywidualne Plany Działania (IPD)
2/ Poradnictwo zawodowe
3 / Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
4 /Pośrednictwo pracy
5/ Staże zawodowe- staże w wymiarze 3 miesiące/osoba

Dla uczestników projektu przewidziane jest również dodatkowe wsparcie w postaci zwrotów kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW podczas zajęć, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, poczęstunek oraz ciepły posiłek.

Wartość projektu: 1 048 907,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 996 462,37 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. – 31.07.2017r.

                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                          
 
OGŁOSZENIA

17.10.2016 r.
W związku z realizacją projektu „Akcja Aktywizacja!” nr RPLU.09.01.00-06-0005/16 na terenie woj. lubelskiego poszukujemy wykonawcy do zrealizowania usługi z zakresu szkolenia zawodowego „Specjalista ds. kadr i płac”. Szczegóły poniżej:
Rozeznanie rynku-szkolenie zawodowe 


Zapraszamy do składania ofert!


25.10.2016 r.
Informacja o wynikach postępowania dotyczącego rozeznania rynku na wykonawcę szkolenia zawodowego „Specjalista ds. kadr i płac”.
Oceny dokonano 25.10.2016 r. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę HUMANEO, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz. Oferent uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
ul. Nałęczowska 30,
20-701 Lublin
tel: (081) 747 94 08
www.irzl.pl, e-mail: aa@irzl.pl
   

                                                                                                                                                                                                      

 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2013