INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                   
 

O NAS

KURSY I SZKOLENIA

NAUKA ZA GRANICĄ

CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

KONTAKT

     

Skróty

GaleriaInstytut Rozwoju Zasobów Ludzkich  jest fundacją - edukacyjną organizacją społeczną, której statutowym celem jest m.in.:
 
-
 Promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
-  Promowanie i działania  na rzecz aktywnego obywatelstwa,
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
   między społeczeństwami,

-  Promowanie wartości patriotycznych,

-  Zwiększanie dostępu do edukacji i nauczania ustawicznego,
-  Wspieranie  uczniów  i studentów, osób dorosłych w zdobywaniu wiedzy, udzielanie  im pomocy, konsultacji, w tym w trakcie
   nauki za granicą,
-  Podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie,
-  Wspieranie i  organizacja nauczania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
-
 Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
-  Organizacja, prowadzenie i wspieranie działań z zakresu kultury,
-  Prowadzenie i wspieranie działań proekologicznych,
-  Prowadzenie działań  w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania różnic społecznych.


Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich współpracuje z renomowanymi partnerami zagranicznymi - uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia zawodowe i językowe w placówce kształcenia ustawicznego HOME COLLEGE Europejskie Centrum Kształcenia Językowego i Zawodowego, korzystając m.in. z doświadczeń partnerów zagranicznych.

Umożliwia  polskim  uczniom   i  studentom  naukę  za  granicą   języków   obcych,  udział  w  szkoleniach  zawodowych,  naukę w szkołach średnich  oraz  studia  na  uczelniach wyższych. We współpracy z zagranicznymi fundacjami i ośrodkami szkoleniowymi udostępnia również programy edukacyjne mające na celu integrację kulturową, zdobycie oraz podnoszenie umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia teoretyczne, praktykę oraz pracę.
    
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich  posiada certyfikaty MGiP doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy na terenie RP i za granicą.
 
Aktywnie uczestniczy w życiu regionu lubelskiego. Od roku 2004 w ramach projektów unijnych - SPO RZL, ZPORR, PO KL, FIO finansowanych  z  EFS i budżetu państwa, mających na celu rozwój społeczno - gospodarczy kraju i regionu, prowadzi szkolenia zawodowe i językowe,  doradztwo i informację zawodową dla
osób pracujących, bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, celem zdobywania nowych umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jeden z projektów Telestrada do przyszłoścrealizowany w ramach ZPORR Dział.2.4 został wyróżniony jako przykład dobrych praktyk w programie Promocji Dobrych Praktyk Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz uzyskał nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie „Dobre praktyki  EFS” - tytuł Najlepsza inwestycja w człowieka 2007  
Realizowane są także projekty
międzynarodowe z partnerami zagranicznymi, w tym w ramach programów PROGRESS, GRUNDTVIG oraz Leonardo Da Vinci.  
     
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich:
  

-  Prowadzi programy edukacyjne,
-  Prowadzi szkolenia zawodowe
i językowe,
-  Prowadzi poradnictwo personalne i zawodowe,
-  Pomaga w zatrudnieniu.
Udziela  niezbędnej porady oraz  wsparcia wszystkim zainteresowanym kształceniem,
-  Pomaga w wyborze i przyjęciu na studia, kursy zawodowe, językowe, inne programy edukacyjne  w kraju i za granicą, 
-  Udziela dofinansowania do nauki.


www.ngo.pl - Portal Organizacji PozarządowychKRS       0000133848
REGON
  432526928
NIP     
 712-27-64-707        

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2009