INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 
O NAS KURSY I SZKOLENIA

CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

USŁUGI DLA SEKTORA MŚP

KONTAKT

NAUKA ZA GRANICĄ
     

Skróty

GaleriaBiuro Usług dla Sektora MŚP w ramach IOB inicjuje i realizuje działania obejmujące szeroki aspekty otoczenia biznesu związane z MSP, w tym Strategie dla małych i średnich firm.


Dlaczego strategia?

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji biznesowej niezbędna jest refleksja i zewnętrzne spojrzenie. Podejście to skutkuje zmniejszeniem ryzyka biznesowego oraz wzbogaceniem planowanych działań o element obiektywności. Nasza propozycja wymaga wzajemnego zaufania. Początkiem jego jest rozmowa, w wyniku której zarysujemy potrzebę i zakres oferowanej przez naszych specjalistów pomocy.

To w stworzeniu kultury ciągłego planowania strategicznego upatrujemy między innymi panaceum na problemy gospodarcze naszego regionu. Strategia - to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia, alternatywne spojrzenie na rzeczywistość oraz dostrzeżenie w tej nowej perspektywie nowych biznesowych szans.

Interes firmy – interesem regionu

W naszym regionie dominuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To on wytwarza lwią część regionalnego PKB i tworzy najwięcej miejsc pracy. Z uwagi na strukturę i zasoby (głównie kadrowe) tego rodzaju przedsiębiorstwa, nie mogą dysponować szeroką gamą kompetencji niezbędnych dla stabilnego i bezpiecznego rozwoju oraz podejmowania trafnych biznesowych decyzji. Staramy się wypełnić tę naturalną, a często nieuświadomioną potrzebę przedsiębiorstw naszą ofertą.

W dużym uproszczeniu małe przedsiębiorstwa można podzielić na niszowe i wysoko wyspecjalizowane firmy o znacznym poziomie specjalistycznej wiedzy i technologicznego zaawansowania oraz na te zaspokajające podstawowe potrzeby danej społeczności. W strukturze regionalnych firm dominują niestety te drugie. W interesie społecznym jest zatem „transformacja” przedsiębiorstw, która przede wszystkim pozwoli na zwiększenie wartości dodanej. Wtedy dopiero zapewniony będzie nie tylko indywidualny sukces, ale także wzrost społecznego dobrobytu, którego przejawem jest wzrost koniunktury i nowe miejsca pracy. Innymi słowy, Twój sukces pociągnie za sobą sukces innych.

Dlaczego i jak to robimy?

Naszą ambicją jest oddolne wywołanie rynku specjalistycznych usług około-biznesowych. Pozwalamy zmniejszyć ryzyko inwestycji i rozwoju oferując wsparcie strategiczne „uszyte na miarę”, dla potrzeb danej firmy.

Zaczynamy od rozmowy z naszym specjalistą. W jej wyniku określimy przede wszystkim, jakimi zasobami dysponuje przedsiębiorstwo i jak przy minimalnych inwestycjach i ryzyku wykreować nowy lub zmienić dotychczasowych produkt lub usługę.

Każda nasza „usługa” ma indywidualny, uszyty na miarę charakter i jest nieodpłatna.

Skorzystaj z naszych kontaktów i doświadczenia. Umów się na rozmowę.

Nasz program ma charakter pilotażowy.

iob@irzl.pl
 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2012